хөгжлийн 

ДЭМНЭЛ

Боломж бол таны зогсож буй цэг

 төслүүд

2016 - 2022

Хөдөө орон нутгийн залуу багш нарыг чадавхижуулах төсөл

2017 - 2020

Хөдөө орон нутгийн сурагчдад онлайн сургалтыг нэвтрүүлэх төсөл  

2015 - 2017

Хөдөө орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх төсөл 

2012 - 2015

Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих төсөл